Att leda med ”Alla alltid”!

Att leda med ”Alla alltid”!


Hur gör du som företagsledare/chef för att nå fram till dina medarbetare? Ibland kan det kännas som du inte når fram till ditt team eller att teamet inte förstår bolagets mål och strategi.

HR-partner i Småland har i samarbete med Skerium Sport & Management börjat titta närmare på hur får du med dig din personal samt hur kan du växa i din ledarroll. I en intervju berättar Niclas Helgesson VD för Skerium Sport & Management hur du som ledare skulle kunna börja tänka för att få med dig din personal på rätt spår.

Vad bör du som ledare tänka på först när du börjar använda ”Alla alltid” modellen?
Vill öka mitt teams prestation!

Vilken reaktion brukar ledaren få i början av sitt arbete med ”Alla alltid” modellen?
Mycket positiva reaktioner, generellt blir teamet glada, och motiverade av få vara delaktiga, ta ansvar och att få vara med att påverka.

Vilka utmaningar brukar ledare stötta på under arbetet?
Beror naturligtvis på hur man är som person men ett ”Alla alltid ” arbete går ut på att öka delaktigheten och ansvarstagandet hos teamet och då behöver man som ledare ta ett steg tillbaka, lyssna och ta in teamets tankar- vilket ibland kan vara en utmaning

I stora drag hur ser processen ut?
1: Skapa en gemensam bild kring hur vi är mot varandra, hur vi uppträder som individer och som team vid givna situationer. Här kan det handla om att vi alltid hejar på varandra, hur vi börjar och avslutar våra möten samt hur vi förhåller oss till tid m.m. Det första steget är väldigt olika beroende på vad medarbetarna på företaget anser vara viktigt.

2: I steg 2 tar vi ner företagets mål och gör dom tydliga och ser till att alla i teamet förstår vad det innebär för resp. avdelning, person etc. Sedan gör vi ett arbete där hela det aktuella teamet får vara med och påverka HUR man skall arbeta för att nå målen. Min erfarenhet är att genom öppenhet och delaktighet, möjlighet till påverkan så ökar motivation, ansvarstagande och teamkänsla, vilket i sin tur öka teamets förmåga att prestera

Hur hålls processen vid liv?
Genom att från start vara tydlig med hur det skall följas upp tex tydliga avstämningspunkter, dokumentera resultat, vara öppen både med det som går bra och det man behöver jobba hårdare med, att man lägger ut ansvar för vissa förändringspunkter till teamet själva samt att man som ledare känner ansvar, visar glädje och själv är delaktig i processen

Vilka mätvärden är bra att titta på i koppling till arbetet med ”Alla alltid”?
Mätvärderan kan vara olika utifrån vad företaget vill fånga. Oftast tittar företaget på mätvärden utifrån steg två i processen. Detta är ofta ett bra sätt och se om medarbetare och chefer har förstått Hur de skall arbeta för att nå målen som tagits fram av styrelsen.
Ytterligare sätt för företaget att mäta är att använda sig av olika typer av instrument som mäter medarbetarupplevelsen t.ex. medarbetarundersökning.

För mer info gällande hur ert företag kan dra nytta av detta verktyg, vänligen kontakt oss på mejl: info@hrpartnersmalnd.se , telefon: 0705360388 eller 0706765279

No Comments

Post A Comment